Privatlivspolitik for NaturFotografer i Danmark (NFD)
12. april 2018

NaturFotografer i Danmark (NFD)’s dataansvar
Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller, hvordan dine personoplysninger behandles.
Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige
NaturFotografer i Danmark (NFD) er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Kontaktoplysninger:

Kontaktperson: Carsten Siems (formand)
Adresse: Gøgevangen 15, 3230 Græsted
CVR: 36263245
Telefonnummer: 20322036
Mail: carsten@siems.dk
Website: nfd.dk

Behandling af personoplysninger
Vi behandler følgende personoplysninger:
1. Medlemsoplysninger:
– Almindelige personoplysninger:
– Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer og e-mailadresse
– Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:
– Bankkontonummer.

Her indsamler vi oplysninger fra
Vi behandler kun oplysninger, der er modtaget direkte fra dig.

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.
Lovlige grunde til behandling er særligt:
• Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen).
• At det er nødvendigt for at opfylde en aftale med dig.
• Behandling efter lovkrav.
• Behandling med samtykke.

Formålene:
1. Formål med behandling af almindelige personoplysninger:
– Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning.
– Som led i foreningens aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning.
– Opfyldelse af lovkrav, herunder folkeoplysningsloven.
– Levering af varer og ydelser du har bestilt.
– Administration af din relation til os.

2. Formål med behandling af oplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:
– Udbetaling af eventuelle udlæg og lignende.

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser
I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:
• Udsendelse af generel information til medlemmerne.
• Udøvelse af aktiviteter, herunder fototure, sociale arrangementer, medlemsmøder m.v.
• Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til generalforsamling.
• Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v.
• Brug af situationsbilleder taget i foreningen, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i foreningen.
• Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige personoplysninger også i en periode efter din udmeldelse af foreningen.
• Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende.

Videregivelse af dine personoplysninger
Vi videregiver ikke personoplysninger uden dit samtykke.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger
Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:
• Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige personoplysninger i op til 3 år efter kalenderåret for din udmeldelse af foreningen.

Dine rettigheder
Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:
• Retten til at blive oplyst om behandlingen af data.
• Retten til indsigt i egne personoplysninger.
• Retten til berigtigelse.
• Retten til sletning.
• Retten til begrænsning af behandling.
• Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format).
• Retten til indsigelse.
Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.
Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.
Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken
Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

Download NFD’s privatlivspolitik som PDF-fil: Privatlivspolitik for NFD_20180412

Redigeret af Carsten Holmbo Jensen: 15042018