Vedtægter

§ 1 Navn og hjemsted
stk. 1 Foreningens navn er “NaturFotografer i Danmark”, forkortet til NFD
stk. 2 Foreningens hjemsted er formandens adresse.

§ 2 Formål
stk. 1 Foreningens formål er:
• at øge interessen for fotografering og for fotografier af den danske og udenlandske natur
• at medvirke til medlemmernes dygtiggørelse og gensidige inspiration, at formidle informationer til gavn for naturfotografer
• at varetage naturfotografers interesser i en rig, varieret og tilgængelig natur.

§ 3 Medlemskreds
stk. 1 Som medlem optages enhver med interesse for naturfotografering, samt enhver med vilje og lyst til at arbejde for foreningens formål.
stk. 2 Indmeldelse sker ved udfyldelse af formularen på hjemmesiden. Medlemskabet er først gyldigt, når kontingentet er betalt.
stk. 3 Udmeldelse kan ske ved henvendelse til næstformand eller kasserer, og gælder med virkning fra udmeldelsen.Kontingent betales ikke tilbage.
stk. 4 Medlemmerne betaler et på generalforsamlingen fastsat kontingent, der dækker for det følgende regnskabsår. Melder man sig ind i løbet af regnskabsåret betales for det antal måneder, der er tilbage.
stk. 5 Et medlem, som overtræder eller modarbejder foreningens vedtægter med særregler eller som gentagne gange har været til væsentlig gene for afholdelse af foreningens aktiviteter, kan ekskluderes. Beslutning om eksklusion træffes af bestyrelsen. Medlemmet kan indkaldes til samtale med bestyrelsen. Et medlem, der bevidst snyder i årskonkurrencen, kan også ekskluderes.

§ 4 Generalforsamlingen
stk. 1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
stk. 2.1 Ordinær generalforsamling (generalforsamlingen) afholdes en gang årligt i forbindelse med årsmødet dog senest 30. november.
Stedet for generalforsamlingen vælges under hensyntagen til medlemmernes geografiske fordeling og fastsættes af bestyrelsen.
Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal ske med mindst tre ugers varsel og med angivelse af skriftlig dagsorden.
stk. 2.2 Regnskabsgeneralforsamling for fremlæggelse og godkendelse af det afsluttede kalenderårs regnskab afholdes først i det nye år, dog senest d. 31 marts, i forbindelse med et almindeligt medlemsmøde. Indkaldelsesvarsel, møde- og stemmeberettigede for regnskabsgeneralforsamlingen er som for den ordinære generalforsamling (Generalforsamlingen).
stk. 3 Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest ugedagen forinden generalforsamlingen har betalt forfaldent kontingent.
Der kan stemmes ved fuldmagt. Hvert tilstedeværende medlem har ret til at stemme på vegne af maximalt 2 fraværende medlemmer ved hjælp af fuldmagter
Afstemning pr.mailkan foretages. Mailen må være bestyrelsen i hænde senest 5 døgn før generalforsamlingens start.
stk. 4 Dagsordenen på den ordinære generalforsamling, skal mindst indeholde nedenstående punkter:
pkt. 1. Valg af stemmetællere
pkt. 2. Valg af dirigent
pkt. 3. Formandens beretning
pkt. 4. Orientering om foreningens økonomi /godkendelse af budget for det kommende kalenderår.
pkt. 5. Kontingent
pkt. 6. Indkomne forslag
pkt. 7. Valg af formand (lige år)
pkt. 8. Valg af kasserer (ulige år)
pkt. 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer (2 i lige år/2 i ulige år)
pkt. 10. Valg af suppleanter (2 hvert år)
pkt. 11. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
pkt. 12. Næste generalforsamling
pkt. 13. Eventuelt
stk. 5 Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før afholdelsen af generalforsamlingen. Evt. indkomne forslag udsendes til medlemmerne.
stk. 6 Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges blandt de tilstedeværende.
stk. 7 Generalforsamlingen træffer beslutning ved simpelt flertal (mere end halvdelen af de afgivne, gyldige stemmer). Ved vedtægtsændringer og ved optagelse af lån som nævnt i § 8 kræves dog 2/3 flertal. Skriftlig afstemning anvendes, hvis bare et medlem begærer det. Ved personvalg, med flere end én opstillet, anvendes altid skriftlig afstemning.

§ 5 Ekstraordinær generalforsamling
stk.1 Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning herom til formanden. Afholdelsen af generalforsamlingen skal ske senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kendskab.
stk. 2 Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 14 dage.
stk. 3 Beslutning træffes ved simpelt flertal blandt de fremmødte.

§ 6 Foreningens daglige ledelse
stk.1 Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen. Bestyrelsen vælger selv næstformand og efter behov en sekretær. Bestyrelsen kan til enhver tid ændre disse valg.
Bestyrelsen består af 6 til 10 medlemmer.
Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en periode af 2 år, dog således at formand og halvdelen af de øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år, kasserer og halvdelen af de øvrige bestyrelsesmedlemmer i ulige år. Ved ulige antal bestyrelsesmedlemmer (7 eller 9) vælges 3 hhv. 5 bestyrelsesmedlemmer i ulige år og 4 i lige år.
stk. 2 Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med foreningens vedtægter, samt generalforsamlingens beslutninger.
stk. 3 Bestyrelsen mødes senest 14 dage efter nyvalg.
stk. 4 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, og kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.
stk. 5 Formanden, og i hans fravær næstformanden, indkalder til bestyrelsesmøde med angivelse af dagsorden og leder bestyrelsens møder. Bestyrelsen træffer beslutning om, hvordan intern kommunikation skal formidles mellem medlemmerne.
stk. 6 Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst fire medlemmer er til stede. Heraf også formand eller næstformand.
stk. 7 Der kan til særlige opgaver nedsættes arbejdsgrupper eller udvalg. Heri deltager mindst et bestyrelsesmedlem.

§ 7 Økonomi, regnskab og revision
stk. 1 Foreningens regnskabs år er 1. januar til 31. december.
stk. 2 Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget og over for regnskabsgeneralforsamlingen for regnskabet.
stk. 3 Foreningens regnskab føres af kassereren.
stk. 4 Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.
stk. 5 Bestyrelsen er ulønnet. Generalforsamlingen træffer dog bestemmelse om økonomisk kompensation for dokumenterede udgifter i forbindelse med bestyrelsens arbejde, f.eks. telefongodtgørelse, rejsegodtgørelse og diæter.
stk. 6 Oprettelse af lån, salg/pantsætning af foreningens værdier, samt anden økonomisk hæftelse skal meddeles generalforsamlingen tre måneder før dens afholdelse.
Vedtagelse skal ske med mindst 2/3 flertal af de fremmødte.

§ 8 Tegningsregler og hæftelse
stk. 1 Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formand og kasserer i forening.
Optagelse af lån, salg/pantsætning af fast ejendom o. lign, samt anden økonomisk hæftelse, kan kun besluttes af generalforsamlingen.
stk. 2 Der påhviler ikke foreningens medlemmer og eller bestyrelse nogen hæftelse for de forpligtigelser, der tegnes i foreningens navn.

§ 9 Vedtægtsændringer
stk. 1 Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal af de afgivne stemmer, såfremt vedtægtsændringerne fremgår af generalforsamlingens dagsorden.
stk. 2 Vedtægtsændringer træder i kraft på vedtagelsesdatoen.

§ 10 Opløsning af foreningen
stk. 1 Opløsning af foreningen, kan kun finde sted, med 2/3 flertal af de fremmødte, på to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.
stk. 2 Ved foreningens opløsning træffer generalforsamlingen bestemmelse om aktivernes fordeling.

§ 11 Datering
stk. 1 Således vedtaget på generalforsamlingen 4/11 2018

Særregler

§ 1 Etik
stk. 1 Medlemmerne skal altid medvirke til styrkelse og bevarelse af foreningens ansigt udadtil.
stk. 2 Medlemmerne må aldrig give anledning til unødvendige og/eller uberettigede forstyrrelser i naturen.
stk. 3 Færden på privat og offentligt ejet område, skal altid ske under hensyntagen til private ejendomsforhold, samt gældende fredning, ligesom privatlivets fred altid skal respekteres. Eventuelt indhentede tilladelser skal kunne forevises for bestyrelsen.
stk. 4 Medlemmerne bør tilstræbe at arbejde for pleje og bevarelse af naturen gennem fotografisk dokumentation.

§ 2 Udstillinger
stk. 1 Foreningens bestyrelse kan udvælge/nedsætte udstillingsudvalg. Mindst 1 medlem skal være fra bestyrelsen.
stk. 2 Udstillingsudvalget skal arbejde for arrangement af udstillinger.
stk. 3 Underretning om forenings udstillinger gives via nyhedsmail eller på NFD’s hjemmeside.
stk. 4 Regler for eksterne udstillinger retter sig efter de eksterne arrangører.

§ 3 Konkurrencer
stk. 1 Alle betalende medlemmer i NaturFotografer i Danmark kan deltage i foreningens interne konkurrencer.
stk. 2 Foreningens bestyrelse kan nedsætte et konkurrenceudvalg, hvoraf mindst et medlem skal være fra bestyrelsen.
stk. 3 De enkelte medlemmer er frit stillet til individuel deltagelse i eksterne konkurrencer
stk. 4 Ved interne konkurrencer træffer bestyrelsen bestemmelse om regler for deltagelse, herunder: billedstørrelse, indsendelsesfrister..
stk. 5 Emner/kategorier i konkurrencer vælges af bestyrelsen..
stk. 6 Underretning om afvikling af konkurrence gives via nyhedsmail og via NFDs hjemmeside.
stk. 8 Hvordan og af hvem, konkurrencens billedmateriale bliver bedømt,besluttes af bestyrelsen.
stk. 9 Præmiering bestemmes af konkurrenceudvalget, men skal dog forelægges bestyrelsen.
stk. 10 Offentliggørelse af billeder i forbindelse med konkurrenceafgørelse bestemmes og arrangeres af konkurrenceudvalget.Gennem deltagelse i interne konkurrencer, giver medlemmet foreningen tilladelse til en ikke kommerciel offentliggørelse af de enkelte billeder.
stk. 11 Det enkelte medlem bærer ansvar for, at dokumentation for nødvendige tilladelser til offentliggørelse er tilstede.Eventuelt erstatningsansvar, der rejses i forbindelse med konkurrencer eller offentliggørelse af billeder, udredes af indsenderen.
stk. 12 Dokumentation for nødvendige tilladelser og exif-data skal på forlangende kunne oplyses til konkurrenceudvalget. Originalfiler skal indsendes på forlangende.

§ 4 Annoncering/reklamer
stk. 1 Ingen annoncering eller reklamer i foreningens blad eller på forenings udstillinger, må stride mod foreningens vedtægter eller særregler.
stk. 2 Bestyrelsen træffer aftale om annoncering/reklamering af personer/virksomheder i forbindelse med foreningens publikation, udstillinger, konkurrencer eller i anden foreningsrelateret sammenhæng.
stk. 3 Bestyrelsen træffer bestemmelse om det økonomiske grundlag.

§ 5 Salg/køb/bytte af udstyr
stk. 1 Køb/salg/bytte af udstyr medlemmerne imellem, kan formidles via NFD’s hjemmeside.
stk. 2 Foreningen kan ikke gøres juridisk ansvarlig i forbindelse med formidling af køb/salg/bytte af medlemmers udstyr.
§ 6 Handel- og sponsoraftaler med forhandlere
Stk. 1 Bestyrelsen kan arbejde for rabat- og sponsoraftaler.
stk. 2 Det tilstræbes, at træffe aftaler med relevante foto-forretninger, importører eller andre på landsbasis, om køb/salg af udstyr til fornuftige medlemspriser.
stk. 3 Bestyrelsen forsøger at fremskaffe sponsoraftaler, f.eks. i forbindelse med afholdelse af konkurrencer, udstillinger o. lign.
stk. 4 Foreningen kan ikke gøres ansvarlig for juridiske forhold mellem medlem og forhandler.

§ 7 Datering
stk. 1 Således vedtaget på foreningens generalforsamling 4/11 2018

Vedtægterne for NFD kan også læses via dette link (åbner som word-fil) NFD vedtægter 2018

 

 

Revideret den 10. november 2018/Carsten Holmbo Jensen